درس اول مکالمه

تلگــرام

ESL Lesson One : About Me

about me

 

STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I am Mina.
I am a student.
I am from South Korea.
I am twenty years old.
I study English.
I live in an apartment.
I live in the city.
I take the bus to school.
من مینا هستم .
من یک دانش آموز هستم.
من اهل کره جنوبی هستم.
من بیست ساله هستم.
من زبان انگلیسی مطالعه میکنم.
من در یک آپارتمان زندگی می کنم.
من در شهر زندگی میکنم.
من با اتوبوس به مدرسه میروم.

STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

اینستاگــرام

STEP THREE : TAKE A QUIZ

It will help you to get a deep learning

1. Mina is from

2. Mina studies

3. Mina lives in an

4. Mina takes ato school

5. Mina isyears old

1. Mina is from Korea.
2. Mina studies English.
3. Mina lives in an apartment.
4. Mina takes a bus to school.
5. Mina is twenty years old.

فهرست