آموزش مـــکالمــه کــودکان نوجـوانان و بزرگـسالان

Introducing Yourself

معرفی خودتان

 1.I’m John

   I’m Jackie.    (Use first name in informal situations)

 2.I’m John Kennedy

I’m Jackie O’Neill.     (Use full name in business and formal situations)

3. (It’s) nice to meet you

(It’s) nice meeting you

 (It’s) good to meet you

 4.Nice to meet you too

1. من جان هستم.

    من جکی هستم.

2. من جان کندی هستم.

    من جکی اونیل هستم.

3. از دیدنت خوشحالم.

    از دیدن شما خوشبختم.

    ملاقات شما خوشحال کننده است.

4. من هم از دیدن شما خوشحالم من هم از ملاقات شما خوشبختم.

فهرست