آموزش رایگان

main_silver
! Welcome

در این بخــش شـما تنها به قســمت مـحـدودی از دروس مـرتبـط به آمــوزش زبان به سـبک و مــتد جــادویی جــرعـه دســـترسـی دارید . برای دســـترسی بیـشـــتر به بخــــش آمــوزش خـصوصـی مـراجـعه نمـایید.

 

همـچنین شما می توانیـد ما را از طـریق شـبکه های اجـتماعـی دنبال نـمایید تا عــلاوه بر دسـترسی راحـت به مـنابـع با ارزش آمــوزش رایگان بتــوانید از نحـوه تدریـس خـصوصـی مــتد شـگفت انگـیز و فـیلم های آمـوزشی مـتنوع ما مـطلع باشـید.

main_silver
null

آمـوزش گام به گام خواندن

Reading

خـواندن ، نوشـتن و یادگـیری لغات

null

آمـوزش گام به گام گرامـر

Grammar Exercise

تمـرینات گرامـر

null

آمـوزش گام به گام گرامـر

Grammar Rules

توضـیحات گرامـر

null

آمـوزش گام به گام مـکالمه

Speaking

مـکالمات روزمـره

فهرست