درس اول مکالمه

تلگــرام

ESL Lesson Eight : At The Lake 

 

STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

 In the summer, my family goes to the lake.
There are many cabins at the lake.
We rent a small cabin on the shore.
I spend a lot of time with my sisters.
We are always near the water.
There is a dock behind the cabin.
We can jump off the dock into the lake.
Or we can fish from the dock.
There is a small boat we can use.
We row out to the island.
I like to visit the lake.
در تابستان ، خانواده ام به دریاچه می روند.
کابین های زیادی در دریاچه وجود دارد.
ما یک کابین کوچک در ساحل اجاره می کنیم.
من وقت زیادی را با خواهرانم می گذرانم.
ما همیشه کنار آب هستیم.
یک اسکله در پشت کابین قرار دارد.
می توانیم از اسکله به دریاچه برویم.
یا می توانیم از اسکله ماهی بگیریم.
یک قایق کوچک وجود دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم.
با قایق به جزیره می رویم.
دوست دارم از دریاچه دیدن کنم.

STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

اینستاگــرام

1. I have to clean my room.
2. There are dirty clothes on the floor.
3. I fold the clean clothes.
4. I put the books on the desk.
5. Now my room is not messy.
فهرست