درس اول مکالمه

تلگــرام

ESL Lesson Six : I Can’t Find Rusty

I can't Find Rusty

 

STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I have to walk my dog, Rusty, after school.
We walk to the park.
Rusty sees a squirrel.
He runs and I can’t hold his leash.
Rusty chases the squirrel.
I can’t catch him.
Now I have to find Rusty.
I climb a tree so I can see.
I look for Rusty.
He is near the playground.
I run across the field and get him.
Now we can go home.
من باید بعد از مدرسه سگم ، راستی را به پیاده روی ببرم.
پیاده به سمت پارک می رویم.
راستی سنجاب را می بیند.
او می دود و من نمی توانم بند او را نگه دارم.
راستی سنجاب را تعقیب می کند.
نمی توانم او را بگیرم.
حالا من باید زنگ زده را پیدا کنم.
از درختی بالا می روم تا ببینم.
دنبال زنگ زده می گردم.
او نزدیک زمین بازی است.
از آن طرف میدان می دودم و او را می گیرم.
حالا می توانیم به خانه برویم.

STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

اینستاگــرام

STEP THREE : TAKE A QUIZ

It will help you to get a deep learning

1. Mina is from

2. Mina studies

3. Mina lives in an

4. Mina takes ato school

5. Mina isyears old

1. Mina is from Korea.
2. Mina studies English.
3. Mina lives in an apartment.
4. Mina takes a bus to school.
5. Mina is twenty years old.

فهرست