درس اول مکالمه

تلگــرام

ESL Lesson Five : A Birthday Party

A Birthday Party

 

STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is my roommate’s birthday.
We have many things to do before the party.
We have to clean the living room and kitchen.
Then we have to go shopping.
I also have to wrap his present.
It’s a new baseball glove.
He likes to play baseball.
Our friends arrive at 7 o’clock.
We eat cake and drink soda.
We listen to music and dance.
It is a fun party.
امروز تولد هم اتاقی ام است.
ما قبل از مهمانی کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
ما باید اتاق نشیمن و آشپزخانه را تمیز کنیم.
سپس باید به خرید برویم.
هدیه اش را هم باید بپیچم.
این یک دستکش بیس بال جدید است.
او دوست دارد بیس بال بازی کند.
دوستان ما ساعت 7 می رسند.
ما کیک می خوریم و نوشابه می نوشیم.
ما به موسیقی گوش می دهیم و می رقصیم.
این یک مهمانی سرگرم کننده است.

STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

اینستاگــرام

STEP THREE : TAKE A QUIZ

It will help you to get a deep learning

1. Mina is from

2. Mina studies

3. Mina lives in an

4. Mina takes ato school

5. Mina isyears old

1. Mina is from Korea.
2. Mina studies English.
3. Mina lives in an apartment.
4. Mina takes a bus to school.
5. Mina is twenty years old.

فهرست