درس اول مکالمه

تلگــرام

ESL Lesson Three : With My Friends

with-my-friends

 

STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I want to do something with my friends.
But we don’t know what to do.
Paul wants to see a movie.
But Jon and I don’t want to stay inside.
Jon wants to play basketball.
But Paul doesn’t like to play basketball.
We decide to go to the park.
We play catch with a football.
And we skate on the path around the park.
We buy hot dogs, soda, and ice cream.
Then, we relax in the sun.
من می خواهم با دوستانم کاری انجام دهم.
اما ما نمی دانیم چه باید بکنیم.
پل می خواهد یک فیلم ببیند.
اما من و جون نمی خواهیم داخل بمانیم.
جون میخواد بسکتبال بازی کنه.
اما پل دوست ندارد بسکتبال بازی کند.
تصمیم داریم به پارک برویم.
ما با یک فوتبال بازی می کنیم.
و در مسیر اطراف پارک اسکیت می زنیم.
ما هات داگ ، نوشابه و بستنی می خریم.
سپس ، زیر آفتاب آرام می شویم.

STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

اینستاگــرام

STEP THREE : TAKE A QUIZ

It will help you to get a deep learning

1. Mina is from

2. Mina studies

3. Mina lives in an

4. Mina takes ato school

5. Mina isyears old

1. Mina is from Korea.
2. Mina studies English.
3. Mina lives in an apartment.
4. Mina takes a bus to school.
5. Mina is twenty years old.

فهرست