درس چهارم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

It isn’t a nice day.
It is rainy and windy.
I stay in the house.
I watch TV.
I play on the computer.
I eat candy.
It is a fun day.
It is time to eat dinner.
I am not hungry.
My mom isn’t happy.
She is angry.
Maybe rainy days aren’t fun.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

این (امروز) یک روز خوبی نیست.
امروز بارانی و بادی است.
من در خانه می مانم.
من تلویزیون تماشا می کنم.
من با کامپیوتر بازی می کنم.
من آب نبات می خورم.
این یک روز سرگرم کننده است.
وقت آن است که شام ​​بخوریم.
من گرسنه نیستم.
مادر من خوشحال نیست.
او عصبانی است.
شاید روزهای بارانی سرگرم کننده نباشند.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. It isn't a ..... day

. ..... I eat

. I ..... on the computer

. ..... It is time to eat

. ..... My mom is