درس چهارم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I have an extra day off from this weekend.
My family and i are going to take a train to the city.
We have tickets to see a play on Friday.
On Saturday we are going to spend the day downtown.
We are going to visit the museum and go shopping.
Then we are going to go to a nice restaurant Saturday night.
On Sunday morning we are going to walk through this city garden.
My mom likes to take pictures of the flowers there.
They are very colorful.

We will take the train home after brunch.

It is going to be a fun weekend.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من آخر این هفته یه روز تعطیلی اضافی دارم.

من همراه با خانواده ام قرار است با قطار به شهر برویم.

ما برای دیدن یک بازی در روز جمعه بلیط داریم.
ما قرار است روز شنبه را در شهر بگذرانیم.
قرار است از موزه بازدید کنیم و به خرید برویم.

سپس قرار است شنبه شب،به یک رستوران خوب برویم.

صبح یکشنبه قرار است در باغ این شهر قدم بزنیم.

 

مادرم دوست دارد از گل های آنجا عکس بگیرد.


آنها بسیار رنگارنگ هستند.

بعد از ناهار با قطار به خانه خواهیم رفت.

آخر هفته ی سرگرم کننده ای خواهد بود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

24-a-long-weekend