درس چهارم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I want to be a pilot.
I want to fly airplanes.
I want to travel around the world.
My parents want me to be an engineer.
But I don’t like to study math and science.
My sister wants to be a veterinarian.
My brother wants to be a baseball player.
He wants to be rich and famous.
I hope we can be successful.
I want my parents to be proud.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

میخواهم خلبان بشوم.
من می خواهم با هواپیما پرواز کنم.
من می خواهم به دور دنیا سفر کنم.
پدر و مادرم می خواهند مهندس شوم.
اما من دوست ندارم ریاضی و علوم بخوانم.
خواهرم می خواهد دامپزشک شود.
برادرم می خواهد بازیکن بیس بال شود.
او می خواهد ثروتمند و مشهور باشد.
امیدوارم بتوانیم موفق باشیم.
من می خواهم پدر و مادرم افتخار کنند.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... I want to be a

2.

. ..... I want to fly

3.

. ..... My parents want me to be an

4.

. ..... My sister wants to be a

5.

. ..... My brother wants to be