درس پنجم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Every summer, I visit my grandfather.
He’s ninety years old.
He lives in the country.
He’s a farmer.
I help him on the farm.
We wake up early in the morning.
We look at the animals.
We give them food.
Many animals live on the farm.
The ducks are my favorite.
They’re funny.
I’m happy on the farm.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

هر تابستان ، من به دیدار پدربزرگم می روم.
او نود ساله است.
او در بیرون شهر زندگی می کند.
او یک کشاورز است.
من به او در مزرعه کمک می کنم.
ما از صبح زود بیدار می شویم.
ما به حیوانات نگاه می کنیم.
ما به آنها غذا می دهیم.
بسیاری از حیوانات در مزرعه زندگی می کنند.
اردک حیوان (پرنده) مورد علاقه من است.
آنها خنده دار هستند.
من در مزرعه خوشحالم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. ..... I visit my grandfather in the

. ..... My grandfather is a

. ..... We wake up in the

. ..... We look at the

. The ..... are my favorite