درس پنجم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

My friend Mike has a lot of crazy idea.
He builds many interesting machines.
He likes to do science experiments.
He’s always thinking of new inventions.
Right now he is designing a robot.
The robot can move up the stairs.
It can also carry things.
Mike is going to be an inventor.
Or maybe he can be a scientist.
He wants to create new things.
He is going to be famous.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

دوست من مایک، ایده های دیوانه وار زیادی دارد.
او ماشین های جالب زیادی میسازد.
دوست دارد آزمایش های علمی انجام دهد.
او همیشه به اختراعات جدید فکر میکند.
در حال حاضر، او در حال طراحی رباتی است.
ربات میتواند از پله ها بالا برود.
همچنین میتواند چیز هارا حمل کند.
مایک قرار است یک مخترع باشد.
یا شاید بتواند یک دانشمند باشد.
او میخواهد چیزهای جدیدی خلق کند.
او میخواهد مشهور شود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... Mike has a lot of

2.

. ..... Mike likes to do science

3.

. ..... He is designing a

4.

. ..... Mike is going to be an

5.

. ..... He is going to be