درس پنجم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is my roommate’s birthday.
We have many things to do before the party.
We have to clean the living room and kitchen.
Then we have to go shopping.
I also have to wrap his present.
It’s a new baseball glove.
He likes to play baseball.
Our friends arrive at 7 o’clock.
We eat cake and drink soda.
We listen to music and dance.
It is a fun party.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز تولد هم اتاقی ام است.
ما قبل از مهمانی کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
ما باید اتاق نشیمن و آشپزخانه را تمیز کنیم.
سپس باید به خرید برویم.
هدیه اش را هم باید بپیچم.
این یک دستکش بیس بال جدید است.
او دوست دارد بیس بال بازی کند.
دوستان ما ساعت 7 می رسند.
ما کیک می خوریم و نوشابه می نوشیم.
ما به موسیقی گوش می دهیم و می رقصیم.
این یک مهمانی سرگرم کننده است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. Mary ..... up at 7 o'clock

. ..... Mary washes her

. Mary rides a ..... to school

. Mary goes to the ..... after school

. After dinner, Mary ..... TV