درس پنجم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

Basic English Lesson 15: A-birthday-party   main silver

7 Marys Day

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is my roommate’s birthday.
We have many things to do before the party.
We have to clean the living room and kitchen.
Then we have to go shopping.
I also have to wrap his present.
It’s a new baseball glove.
He likes to play baseball.
Our friends arrive at 7 o’clock.
We eat cake and drink soda.
We listen to music and dance.
It is a fun party.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز تولد هم اتاقی ام است.
ما قبل از مهمانی کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم.
ما باید اتاق نشیمن و آشپزخانه را تمیز کنیم.
سپس باید به خرید برویم.
هدیه اش را هم باید بپیچم.
این یک دستکش بیس بال جدید است.
او دوست دارد بیس بال بازی کند.
دوستان ما ساعت 7 می رسند.
ما کیک می خوریم و نوشابه می نوشیم.
ما به موسیقی گوش می دهیم و می رقصیم.
این یک مهمانی سرگرم کننده است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. today is my ..... birthday

2.

. we have to ..... the kitchen

3.

. i have to ..... his present

4.

. My roommate likes to play

5.

. ..... We eat