درس هفتم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

 Mary wakes up at seven o’clock.
She washes her face and brushes her teeth.
She eats breakfast.
At eight o’clock, she goes to school.
She rides a bicycle.
After school, she goes to the library.
She does homework.
At five o’clock, Mary goes home.
She eats dinner.
After dinner, she watches TV.
She goes to sleep at ten o’clock.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

مریم ساعت هفت از خواب بیدار می شود.
او صورتش را می شوید و دندان هایش را مسواک می زند.
او صبحانه می خورد.
در ساعت هشت، او به مدرسه می رود.
او دوچرخه سواری می کند ( با دوچرخه به مدرسه می رود).
پس از مدرسه، او به کتابخانه می رود.
او تکالیف را انجام می دهد.
در ساعت پنج، مریم به خانه می رود.
او شام می خورد.
پس از شام، او تلویزیون تماشا می کند.
او  ساعت ده به رختخواب می رود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. Mary ..... up at 7 o'clock

. ..... Mary washes her

. Mary rides a ..... to school

. Mary goes to the ..... after school

. After dinner, Mary ..... TV