درس هفتم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

My family and i are planing a vacation.
We are going to Hawaii for a week.
I am very excited for our trip.
We are staying next to the beach.
I am going to swim all day.
I want to play in the sand and build sand castles.
There are other activities to do too.
We can go hiking and see a waterfall.
I want to go to a luau.
We can eat local food and see hula dancing.It is going to be a great vacation.

 

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من و خانواده ام در حال برنامه ریزی برای تعطیلات هستیم.
ما قرار است برای یک هفته به هاوایی برویم.
برای سفرمان بسیار هیجان زده هستم.
ما کنار ساحل میمانیم.
من میخواهم تمام روز را شنا کنم.
میخواهم در شن بازی کنم و قلعه شنی بسازم.
همچنین فعالیت های دیگری برای انجام وجود دارد.
ما میتوانیم پیاده روی کنیم و آبشار را تماشا کنیم.
میخواهم به لوآو بروم.
میتوانیم غذای محلی بخوریم و رقص هولا را تماشا کنیم.
تعطیلات عالی خواهد بود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. My ..... and i are planning a vacation

2.

. We are spending a ..... in Hawaii

3.

. I am going to go ..... all day

4.

. ..... We can hike and see a

5.

. ..... I want to go to a