درس هفتم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I have to clean my room.
There are dirty clothes on the floor.
There are clean clothes on my bed.
There are books and trash everywhere.
I put the dirty clothes in the laundry basket.
I fold the clean clothes.
I put them in the dresser.
I put the books on my desk.
I put the trash in the trashcan.
I sweep the floor now my room is not messy.

 

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من باید اتاقم را تمیز کنم.
لباس های کثیف روی زمین قرار دارد.
روی تختم لباسهای تمیز وجود دارد.
همه جا کتاب و زباله است.
لباسهای کثیف را در سبد لباسشویی قرار دادم.
لباس های تمیز را جمع می کنم.
آنها را در کمد قرار دادم.
کتاب ها را روی میزم گذاشتم.
سطل زباله را در سطل آشغال ریختم.
زمین را جارو می کنم.
حالا اتاق من بی نظم نیست.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. i have to ..... my room

2.

. there are ..... clothes on the floor

3.

. i ..... the clean clothes

4.

. i put the books ..... the desk

5.

. ..... Now my room is not