درس هشتم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is Saturday.
But it’s a busy day for Max.
In the morning, he studies English.
He eats pizza for lunch.
After lunch, Max plays soccer.
Then, he goes to the supermarket.
He buys groceries.
He carries the groceries home.
Max cooks dinner.
After dinner, he washes and dries the dishes.
Then, he tries to study math.
But he is too tired.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز شنبه است.
اما این یک روز شلوغ برای (مکس) است.
در صبح ، او انگلیسی مطالعه می کند.
او پیتزا برای ناهار می خورد.
پس از ناهار ، (مکس) فوتبال بازی می کند.
سپس ، او به سوپرمارکت می رود.
او مواد غذایی را خریداری می کند.
او مواد غذایی را به خانه می برد.
(مکس) شام می پزد.
پس از شام ، او ظروف ها را می شوید و خشک می کند .
سپس ، او تلاش می کند تا ریاضی مطالعه کند.
اما او خیلی خسته است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. Saturday is a ..... day for Max

. max studies ..... in the morning

. ..... Max eats pizza for

. ..... Max goes to the

. Max is too ..... to study