درس هشتم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I am going to the beach with my older sister.
We are leaving at noon.
We are taking the bus.
We wait at the bus stop at the end of the street.
We finally arrive at the beach.
We change into our swimsuits.
And go swimming later.
We walked to the lighthouse.
There is one we climb to the top and see the view.
We can see whales in the ocean.
then we walk back to the beach. my sister spends a lot of time here.he is a lifeguard.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من با خواهر بزرگترم به ساحل میروم.
قرار است ظهر برویم.
قرار است سوار اتوبوس شویم.
در ایستگاه انتهای خیابان منتظر میمانیم.
بالاخره به ساحل میرسیم.
مایوی خود را میپوشیم.

و بعدا به شنا میرویم.

یا می توانیم از اسکله ماهی بگیریم.

یک قایق کوچک وجود دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم.

با قایق به جزیره می رویم.

دوست دارم از دریاچه دیدن کنم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... I am going to the beach with my

2.

. ..... We are taking the

3.

. ..... Later, we walk to the

4.

. We can see ..... in the ocean

5.

. ..... My sister is a