درس نهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I have two siblings.
Joe is my younger brother.
He’s tall and thin.
He has brown hair and blue eyes.
My older sister is Molly.
She’s short.
She has black hair and brown eyes.
I’m in the middle.
I have brown hair and brown eyes.
I look like both of them.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من دو خواهر و برادر دارم.
(جو) برادر کوچکتر من است.
او قد بلند و لاغر است.
او موهای قهوه ای و چشم آبی دارد.
خواهر بزرگتر من (مولی) است.
قد او کوتاه است.
او موهای سیاه و چشم قهوه ای دارد.
من بچه وسطی هستم.
من موهای قهوه ای و چشمهای قهوه ای دارم.
من به نظر می رسد که شبیه هر دو آنها هستم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. ..... I have two

. ..... Joe is my

. ..... Molly is

. I have ..... eyes

. I look like ..... of them