درس نهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

My family and i are taking a winter trip.

We are going to the mountains for four days.

We are staying at ski resort.

We are going skiing and snowboarding.

I have some questions before we leave.

Are we taking our dog?

Is my cousin coming?

I ask mom details.

She answers my questions.

We are not taking our dog because pets are not allowed.

My grandfather is going to take care of our dog.

My cousin is coming but she can’t ski.

She has a broken leg.

She wants to relax by the fire in the cabin.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من و خانواده ام به یک سفر زمستانی میرویم.
قرار است به مدت چهار روز به کوه برویم.

همچنین قرار است عمه و عموی من هم با ما بی آیند.

قرار است در پیست اسکی بمانیم.

ما به اسکیت سواری و اسنوبورد میرویم.

قبل از اینکه برویم چند سوال دارم.

آیا میتوانیم سگ خود را بیاوریم؟
آیا دختر عموی من می آید؟
من از مادرم جزییات را میپرسم.

او سوال های من را جواب میدهد.

ما نمیتوانیم سگمان را بیاوریم چون حیوانات خانگی اجازه ورود ندارند.

پدر بزرگم قرار است از سگمان نگه داری کند.

دختر عمویم می آید اما نمیتواند اسکیت سواری کند.

پای او شکسته است.

او میخواهد با آتش در کلبه استراحت کند.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. We are taking a ..... trip

2.

. ..... We are going to the

3.

. ..... We are going

4.

. My ..... can't ski

5.

. ..... She has a broken