درس نهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I have a test tomorrow.
I like to study with my friend Sarah.
She is very smart.
We meet at the library.
But it is too crowded.
There aren’t any empty tables.
We go to Sarah’s house.
But it’s too noisy.
Her brother is having a piano lesson.
Finally, we go to my house.
There aren’t any people at my house.
It is quiet and we can study.
I want to get a good grade on the test.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من فردا تست دارم.
من دوست دارم با دوستم سارا درس بخوانم.
او خیلی باهوش است.
ما در کتابخانه ملاقات می کنیم.
اما خیلی شلوغ است.
هیچ میز خالی وجود ندارد.
به خانه سارا می رویم.
اما خیلی پر سر و صدا است.
برادرش در حال گذراندن یک درس پیانو است.
سرانجام ، ما به خانه من می رویم.
هیچ کس در خانه من نیست.
ساکت است و می توانیم مطالعه کنیم.
من می خواهم نمره خوبی در آزمون کسب کنم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. i have a ..... test

2.

. ..... I meet Sarah at the

3.

. ..... The library is too

4.

. ..... Sarah's house is too

5.

. ..... We can study at my