درس ششم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

It’s a sunny day.
Joe walks to the park.
He buys popcorn.
Joe walks around the lake.
He eats popcorn.
He sees ducks in the lake.
He gives popcorn to the ducks.
Joe sits under a tree.
He is tired.
He reads a book.
It’s time for dinner.
Joe walks home.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

این یک روز آفتابی است.
(جو) قدم زنان به پارک می رود.
او پاپ کورن می خرد.
(جو) در اطراف دریاچه راه می رود.
او پاپ کورن می خورد.
او اردک ها را در دریاچه می بیند.
او پاپ کورن را به اردک می دهد.
(جو) زیر یک درخت نشسته است.
او خسته است.
او یک کتاب خواند.
زمان شام است.
جو قدم زنان به طرف خانه می رود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. It's a ..... day

. ..... Joe walks to the

. ..... Joe eats

. ..... Joe is

. Joe ..... a book