درس ششم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Spring is my favorite season.
The weather is warm but not too hot.
I like spending time outdoors.
I go to the park a lot .
Or i hike in the forest.
I smell the fresh air.
The trees are growing new leaves.
Many flowers are blooming.
I like photographing the flowers.
I also like working in the yard.
I plant a vegetable garden and keep the yard nice.
Spring is busy but it is also a lot of fun.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

بهار فصل مورد من است.
هوا گرم است اما خیلی داغ نیست.
من دوست دارم وقت خود را در فضای باز بگذرانم.
زیاد به پارک میروم.
یا در جنگل پیاده روی میکنم.
هوای تازه را استشمام میکنم.
درختان در حال رشد کردن برگ های جدید هستند.

گل های زیادی شکوفا میشوند.

من عکاسی از گل هارا دوست دارم.

من همچنین کار کردن در حیاط را دوست دارم.

من باغ سبزی میکارم و حیاط را خوب نگه میدارم.

بهار شلوغ است اما بسیار سرگرم کننده است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... My favorite season is

2.

. ..... The weather in spring is not

3.

. The trees are ..... new leaves

4.

. I like ..... the flowers

5.

. ..... I like working in the