درس سوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

These are my pets.
Rex is a dog and Lucy is a cat.
Rex is big.
He is white with brown spots.
Lucy is small.
She is orange with stripes.
I give them food.
I play with them.
They are fun to play with.
They sleep in my room.
My pets are my best friends.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

اینها حیوانات خانگی من هستند.
رکس یک سگ است و لوسی یک گربه است.
رکس بزرگ است.
او سفید با نقاط قهوه ای است.
لوسی کوچک است.
او نارنجی بهمراه تعدادی نوار و خطوط است.
من به آنها غذا می دهم.
من با آنها بازی می کنم.
آنها سرگرم کننده هستند برای بازی کردن.
آنها در اتاق من می خوابند.
حیوانات خانگی من بهترین دوستان من هستند.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. ..... Rex and Lucy are my

. ..... Rex is a

. has stripes .....

. ..... Rex is

. ..... Lucy is