درس سوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Mark has tickets to a baseball game.
He is going with his friend Paul.
Poul’s dad is driving them to the stadium.
But his dad dad is really late.
Mark calls Poul’s home.
Poul has bad news.
He isn’t coming to pick Mark up.
His dad isn’t feeling well.     
 

Poul’s dad has an idea.                           

He gives his ticket to Mark’s dad.

Mark’s dad drives them to the baseball game.

They arrive at the stadium on time.            

They are going to miss the start of the game.            

 Poul buys his dad a souvenir.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

مارک بلیت های بازی بیسبال را دارد.
او قرار است همراه دوستش پل برود.
پدر پل آنها را به استادیوم میبرد.
اما پدرش واقعا دیر کرده است.
مارک به خانه پل زنگ میزند.
پل خبر بدی دارد.
او نمیاید تا مارک را ببرد.
پدر پل احساس خوبی ندارد.
پدر پل ایده ای دارد.
او بلیط هارا به پدر مارک میدهد.
پدر مارک آنها را به بازی بیسبال میبرد.

آنها سر وقت به استادیوم میرسند.

آنها شروع بازی را از دست میدهند.

پل یک یادگاری برای پدرش میخرد.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. Mark and Paul are going to a ..... game

2.

. ..... Paul is really

3.

. Paul's ..... isn't feeling well

4.

. They arrive at the ..... on the time

5.

. They don't ..... the start of the game