درس سوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I want to do something with my friends.
But we don’t know what to do.
Paul wants to see a movie.
But Jon and I don’t want to stay inside.
Jon wants to play basketball.
But Paul doesn’t like to play basketball.
We decide to go to the park.
We play catch with a football.
And we skate on the path around the park.
We buy hot dogs, soda, and ice cream.
Then, we relax in the sun.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من می خواهم با دوستانم کاری انجام دهم.
اما ما نمی دانیم چه باید بکنیم.
پل می خواهد یک فیلم ببیند.
اما من و جون نمی خواهیم داخل بمانیم.
جون میخواد بسکتبال بازی کنه.
اما پل دوست ندارد بسکتبال بازی کند.
تصمیم داریم به پارک برویم.
ما با یک فوتبال بازی می کنیم.
و در مسیر اطراف پارک اسکیت می زنیم.
ما هات داگ ، نوشابه و بستنی می خریم.
سپس ، زیر آفتاب آرام می شویم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. Mary ..... up at 7 o'clock

. ..... Mary washes her

. Mary rides a ..... to school

. Mary goes to the ..... after school

. After dinner, Mary ..... TV