درس دوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

This is my friend Juan.
He is from Mexico.
He is also a student.
We are in the same English class.
Juan drives a car to school.
He lives in a house.
He lives with his wife.
Her name is Maria.
She is a nurse.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

این دوست من خوآن است.
او اهل مکزیک است.
او همچنین یک دانش آموز است.
ما در یک کلاس انگلیسی هستیم.
خوان با ماشین  به مدرسه می رود.
او در یک خانه زندگی می کند.
او با همسرش زندگی می کند.
اسم او (همسرش) ماریا است.
او یک پرستار است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. ..... Juan lives in a

. ..... Juan lives with his

. ..... Juan and Mina are in the same

. Juan ..... a car to school

. ..... Maria is a