درس دوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I don’t have much free time.
I have many hobbies.
I like to play computer games.
I also like to read.
My sister likes to watch tv.
But she also likes to read.
I hang out with my friends on the weekend.
We like to listen to music.
We also like to go shopping.
In the winter, I like to ski.
In the summer, I like to go to the beach.
I like to swim and play volleyball.
I’m always busy.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من وقت آزاد زیادی ندارم .
من سرگرمی های زیادی دارم.
من هم دوست دارم بخوانم.
خواهرم دوست دارد تلویزیون تماشا کند.
اما او همچنین دوست دارد بخواند.
آخر هفته با دوستانم می گذرانم.
ما دوست داریم موسیقی گوش دهیم.
ما همچنین دوست داریم به خرید برویم.
من دوست دارم در زمستان اسکی کنم.
در تابستان دوست دارم به ساحل بروم.
من دوست دارم شنا کنم و والیبال بازی کنم.
من همیشه مشغول هستم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... I have many

2.

. ..... I like to play computer

3.

. ..... In the winter, I

4.

. i like to ..... in the summer

5.

. ..... I'm always