درس دهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is my mom’s birthday.
I don’t have a present for her.
I want to buy a present.
But I don’t have any money.
Maybe I can make a present.
But I don’t know what to make.
My mom likes flowers.
I’m a good artist.
So I paint a picture of flowers.
I give the picture to my mom.
She is happy.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز تولد مادر من است.
من برای او هدیه ای ندارم که بهش بدم.
من می خواهم یک هدیه براش بخرم.
اما من هیچ پولی ندارم.
شاید بتونم یک هدیه براش درست کنم.
اما من نمی دانم چه باید درست بکنم.
مادر من گل ها را دوست دارد.
من یک هنرمند خوب هستم.
بنابراین من یک عکس از گل ها براش می کشم.
من تصویر را به مادرم می دهم.
او خوشحال است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. It's my ..... birthday

. I don't have ..... to buy a present

. ..... I am a good

. I paint a ..... of flowers

. ..... My mother is