درس دهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

It is a beautiful day so i want to be outside.
I call my friend Alice.
Do you want to plat tennis?
But she to look after her baby sister.
I send a message to my friend Jenny.
Do have any free time today?
She responds immediately.
Do you want go to the zoo?
We meet at the gate at 1 o’clock.
We see tigers,elephants and monkey.
The penguins are my favorite.

I like going to the zoo.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

این روز زیبایی است پس میخواهم به بیرون بروم.
با دوستم آلیس تماس گرفتم.
آیا میخواهی تنیس بازی کنی؟
اما او باید از بچه خواهرش مراقبت کند.
پیامی برای دوستم جنی فرستادم.
آیا امروز وقت آزاد داری؟
او بلافاصله پاسخ میدهد.
آیا میخواهی به باغ وحش بروی؟
در گیت ساعت یک همدیگر را ملاقات میکنیم.
ببر ها،فیل ها و میمون هارا میبینیم.
پنگون ها مورد علاقه من هستند.

من باغ وحش رفتن را دوست دارم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. I ..... my friend Alice

. ..... Alice has to look after her

. ..... Jenny wants to go to the

. ..... We see tigers, elephants, and

. The ..... are my favorite