درس دهم دوره مکالمه مقدماتی (سطح دوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

There is no school today.
It is snowing too much.
I want to go outside to play.
I have to put on a warm hat, a coat, and gloves.
My neighbors are playing in the snow.
They are building a snowman.
I help finish the snowman.
Then we have a snowball fight.
Now we are cold so we go inside.
We sit by the fireplace and drink hot chocolate.
It is still snowing outside.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز هیچ مدرسه ای وجود ندارد.
خیلی برف می بارد.
می خواهم برای بازی به بیرون بروم.
باید کلاه گرم ، کت و دستکش بپوشم.
همسایگان من در برف بازی می کنند.
آنها در حال ساخت یک آدم برفی هستند.
من کمک می کنم آدم برفی را تمام کنیم.
سپس ما یک مبارزه گلوله برفی داریم.
حالا ما سردمان شده پس به داخل می رویم.
کنار شومینه می نشینیم و شکلات داغ می نوشیم.
بیرون هنوز برف می بارد.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. ..... It is

2.

. ..... I want to play

3.

. my ..... are building a snowman

4.

. ..... We go inside because we are

5.

. ..... We sit by the