درس اول دوره مکالمه مقدماتی (سطح یک)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I am Mina.
I am a student.
I am from South Korea.
I am twenty years old.
I study English.
I live in an apartment.
I live in the city.
I take the bus to school.

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من مینا هستم .
من یک دانش آموز هستم.
من اهل کره جنوبی هستم.
من بیست ساله هستم.
من زبان انگلیسی مطالعه میکنم.
من در یک آپارتمان زندگی می کنم.
من در شهر زندگی میکنم.
من با اتوبوس به مدرسه میروم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. ..... Mina is from

. ..... Mina studies

. ..... Mina lives in an

. Mina takes a ..... to school

. Mina is ..... years old