درس دوم دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

Today is an important day.
I’m doing a science experiment in class.
I need to listen to the direction.
So i don’t make a mistake.
I’m working with a partner.
We begin the experiment.
We are mixing chemicals together.
Then we look at them with a microscope.
The chemicals are turning green.
We write our results in our notebooks.
It is very exciting.
Something fun is always happening in my science class
.                                                                                   I’m not going to be bored here.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

امروز روز مهمی است.
من در کلاس یک آزمایش علمی انجام میدهم.
من باید به دستورالعمل ها گوش کنم.
تا اشتباه نکنم.
من با یک شریک کار میکنم.
ما آزمایش را شروع میکنیم.
ما مواد شیمیایی را با هم مخلوط میکنیم.
سپس با میکروسکوپ به آنها نگاه میکنیم.
مواد شیمیایی سبز میشوند.
ما نتایج خود را در دفترچه یادداشت،مینویسیم.
این بسیار هیجان انگیز است.
همیشه در کلاس علوم من، اتفاق جالبی می افتد.
               

من قرار نیست اینجا حوصلم سر برود.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. Today is an ..... day

2.

. I am doing a science ..... in class

3.

. ..... I am working with a

4.

. We are ..... chemicals

5.

. I am not going to be ..... here