درس اول دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I am so busy today.
I have a lot of homework.
I am writing an essay for my English class.
And I am studying for my math test.
Then, I have to prepare for an event.
We are having a bake sale at school.
We need money for a field trip.
I am making signs to post at school.
And I am baking cookies to sell.
Tonight, I am going to my grandfather’s birthday party.
So I have to finish everything first.
It is rather stressful.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من سرگرمی های زیادی دارم .
من دوست دارم بازی های رایانه ای انجام دهم.
من هم دوست دارم بخوانم.
خواهرم دوست دارد تلویزیون تماشا کند.
اما او همچنین دوست دارد بخواند.
آخر هفته با دوستانم می گذرانم.
ما دوست داریم موسیقی گوش دهیم.
ما همچنین دوست داریم به خرید برویم.
من دوست دارم در زمستان اسکی کنم.
در تابستان دوست دارم به ساحل بروم.
من دوست دارم شنا کنم و والیبال بازی کنم.
من همیشه مشغول هستم.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

. Mary ..... up at 7 o'clock

. ..... Mary washes her

. Mary rides a ..... to school

. Mary goes to the ..... after school

. After dinner, Mary ..... TV