درس اول دوره مکالمه مقدماتی (سطح سوم)

♦ STEP ONE : LISTEN TO THE AUDIO

I am so busy today.
I have a lot of homework.
I am writing an essay for my English class.
And I am studying for my math test.
Then, I have to prepare for an event.
We are having a bake sale at school.
We need money for a field trip.
I am making signs to post at school.
And I am baking cookies to sell.
Tonight, I am going to my grandfather’s birthday party.
So I have to finish everything first.
It is rather stressful.

 

♦ گام اول : به صوت گوش دهید.

من امروز خیلی سرم شلوغ است.
تکالیف زیادی دارم.
دارم برای کلاس زبان انگلیسی خود انشا مینویسم.
و برای امتحان ریاضی خود درس میخوانم.
سپس باید برای یک رویداد آماده شوم.
ما در مدرسه فروش شیرینی داریم.
ما برای سفر علمی به پول نیاز داریم.
من دارم تابلو میسازم که در مدرسه پست کنم.
و دارم شیرینی میپزم تا بفروشم.
امشب،قرار است به جشن تولد پدربزرگم بروم.
پس اول باید همه چی را تمام کنم.
این نسبتا استرس زا است.

♦ STEP TWO : STUDY VOCABULARY

Watch a slide show of all the vocabulary words in this lesson.

♦ STEP THREE : TAKE A QUIZ

1.

. I have to write an essay for .....class

2.

. we are having a bake ..... at school

3.

. I am ..... signs

4.

. ..... I am baking

5.

. ..... Today is